Príhovor dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Milí študenti a kolegovia, kolegyne

Minuloročná ročenka vyšla bez príhovoru dekana, lebo niektorí nadriadení pracovníci chceli, aby som mnohé vypustil. Tak ako pred 20 rokmi aj teraz som odpovedal rovnako – alebo cenzurované, alebo nič. Po roku sa Vám budem môcť prihovoriť opäť.
Vstupom do nového školského roku 2005/2006 vstúpila fakulta do 11. roku svojho fungovania ako najstaršia zdravotno-sociálna fakulta spomedzi 8 fakúlt, ako následníčka zdravotnícko-lekárskej fakulty (faculta Sanitatis) Trnavskej Univerzity založenej v roku 1635.
Samotná tradícia, rovnako ako taláre, reťaze a medaily však nerobia fakultu viac ani menej kvalitnou. Naopak lipnutie na tradícii ako pýcha predchádzala pád ako sme toho boli svedkami u podaktorých špičkových fakúlt v našom Euroregióne.
Budúcnosť nie sú teda ani silné reči ani starobylé insígnie ani strieborné vlasy akademických funkcionárov, ale to ste Vy, študenti a učitelia.
Prvou dobrou správou je udelenie medzinárodnej akreditácie našej fakulty v januári 2005 vo všetkých odboroch.
Druhou dobrou správou je domáca akreditácia z júna 2004 na Bc., Mgr. PhDr., RNDr., PhD. vo všetkých odboroch.
Treťou dobrou správou je, že v marci 2005 Ministerstvo školstva SR určilo za sídlo troch komisií pre obhajoby najvyššej vedeckej hodnosti DrSc. našu fakultu
Ale pozor – tieto tri úspechy nesmú byť na pýchu, ale na vďakyvzdanie Všemohúcemu za pomoc a Vám za vytrvalosť. Vďaka Vašej odvahe, vďaka Božej veľkorysosti.

Teším sa spolu s Vami, že sa v októbri zase stretneme

Váš

Vladimír Krčméry